So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

21 พฤศจิกายน 2559 จียาศักดิ์ ได้สิ้นสุดลง นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ตามหลักเกณฑ์การ เป็นกรรมการอิสระ โดยนายพิเศษ จียาศักดิ์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อสมท ต่อไป แต่มิได้มีสถานะ เป็นกรรมการอิสระ

ประเด็นหลักทั้งนี้ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้สิ้นสุดลง นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ตามหลักเกณฑ์การ เป็นกรรมการอิสระ โดยนายพิเศษ จียาศักดิ์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อสมท ต่อไป แต่มิได้มีสถานะ เป็นกรรมการอิสระ___________________________________________________

28 ต.ค.59 น.ส.ธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการ บริษัท อสมท ในการประชุมครั้งที่ 14/2559 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาการขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท ของ นายศิวะพร ชมสุวรรณ เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้ว เห็นว่ามีเหตุผลสมควร ให้สัญญาจ้างบริหารฯ สิ้นสุดลง

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จึงมีมติรับทราบการขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท ของนายศิวะพร ชมสุวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และได้แต่งตั้ง นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท

ทั้งนี้ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้สิ้นสุดลง นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ตามหลักเกณฑ์การ เป็นกรรมการอิสระ โดยนายพิเศษ จียาศักดิ์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อสมท ต่อไป แต่มิได้มีสถานะ เป็นกรรมการอิสระ

http://www.naewna.com/business/242188