So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

21 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงสร้างกระทรวง และต้องมีการประสานงานกับคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน(สำนักงาน ก.พ.) เพื่อประสานงานในเรื่องของกำลังคน ซึ่งเบื้องต้นได้มีการเสนอขอไป 200 อัตรา สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงดีอี และอีก 200 คน

ประเด็นหลัก


อย่างไรก็ตาม ขั้นต่อจากนี้ ต้องส่งร่างกฎกระทรวง เพื่อให้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงสร้างกระทรวง และต้องมีการประสานงานกับคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน(สำนักงาน ก.พ.) เพื่อประสานงานในเรื่องของกำลังคน ซึ่งเบื้องต้นได้มีการเสนอขอไป 200 อัตรา สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงดีอี และอีก 200 คน สำหรับสำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คาดการแต่งตั้งกำลังคนจะใช้เวลาแล้วเสร็จทั้งสิ้น 1 เดือน
________________________________________
15 ก.ย.59 นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 กระทรวงไอซีที จะเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) โดยจากกรณีดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างของกระทรวงดีอีหลักๆ จะแบ่งเป็น สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งมีสถานะเป็นกรม เพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อย่างไรก็ตาม ขั้นต่อจากนี้ ต้องส่งร่างกฎกระทรวง เพื่อให้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงสร้างกระทรวง และต้องมีการประสานงานกับคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน(สำนักงาน ก.พ.) เพื่อประสานงานในเรื่องของกำลังคน ซึ่งเบื้องต้นได้มีการเสนอขอไป 200 อัตรา สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงดีอี และอีก 200 คน สำหรับสำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คาดการแต่งตั้งกำลังคนจะใช้เวลาแล้วเสร็จทั้งสิ้น 1 เดือน

"ขอให้มั่นใจได้ว่าการทำงานในช่วงนี้จะไม่เกอดสภาวะสูญญากาศอย่างแน่นอน ภารกิจต่างๆของกระทรวงไอซีทีเดิม แต่ละโครงการยังคงเดินหน้าต่ออย่างแน่นอน ส่วนบุคลากรกระทรวงไอซีทีเดิมก็ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งเดิมไปก่อนในขณะนี้” นางทรงพร กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกระทรวงไอซีที ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งจนถึงขณะนี้กระทรวงไอซีทีมีอายุ 14 ปี โดนมีรัฐมนตรีทั้งสิ้น 12 คน และปลัดกระทรวง 8 คน

http://www.naewna.com/business/235553