So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

28 สิงหาคม 2559 ICT จะมีการเจรจาให้ดาวเทียมไทยคม 7 ซึ่งยิงไปเมื่อปี 2555 และเปิดให้บริการปี 2557 และ ดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งยิงไปเมื่อช่วงปลายเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา กลับไปอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานเดิม คือต้องจ่ายค่าสัมปทาน 20.5% ต่อปี ไปจนกว่าจะหมดอายุสัมปทานในปี 2564

ประเด็นหลัก
มีรายงานแจ้งว่า ไอซีที จะมีการเจรจาให้ดาวเทียมไทยคม 7 ซึ่งยิงไปเมื่อปี 2555 และเปิดให้บริการปี 2557 และ ดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งยิงไปเมื่อช่วงปลายเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา กลับไปอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานเดิม คือต้องจ่ายค่าสัมปทาน 20.5% ต่อปี ไปจนกว่าจะหมดอายุสัมปทานในปี 2564
________________________________________
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงแนวทางกำกับดูแลการบริการงานกิจการอวกาศว่า ได้สรุปรวบรวมข้อมูล และได้เสนอข้อมูลต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แล้ว โดยล่าสุดเป็นขั้นตอนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่จะต้องทำข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับแนวทางข้อเสนอ สรุปความเป็นมาเกี่ยวกับการให้สัมปทานเปรียบเทียบกับระบบใบอนุญาต (ไลเซ่นส์), เงื่อนไขทางกฎหมายให้ชัดเจน ที่เป็นข้อตกลงพิเศษในลักษณะ Deed of agreement ซึ่งจะต้องนำเสนอต่อ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อดูในเรื่องของกฎหมาย

มีรายงานแจ้งว่า ไอซีที จะมีการเจรจาให้ดาวเทียมไทยคม 7 ซึ่งยิงไปเมื่อปี 2555 และเปิดให้บริการปี 2557 และ ดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งยิงไปเมื่อช่วงปลายเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา กลับไปอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานเดิม คือต้องจ่ายค่าสัมปทาน 20.5% ต่อปี ไปจนกว่าจะหมดอายุสัมปทานในปี 2564

สำหรับการเจรจาครั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 2553 (พ.ร.บ.กสทช.) กำหนดให้ผู้ประกอบการดาวเทียมจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแทนในอัตรา 2% ต่อปี และจ่ายเข้ากองทุน USO อัตรา 3.75% ต่อปี จึงทำให้รัฐบาลได้รายได้จากกิจการดาวเทียมน้อยลง


http://www.naewna.com/business/228808