So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

08 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงาน กสทช. ยืนยันไม่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และไม่มีการหารือกฤษฎีกาเรื่องการจัดประมูลใหม่

ประเด็นหลักนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวผ่านสื่อมวลชน ว่าสำนักงาน กสทช. ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz หรือมีการหารือเป็นการภายใน รวมทั้งได้มีการหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประเด็นการจัดประมูลใหม่ กรณีที่บริษัทที่ชนะการประมูลไม่สามารถนำเงินค่าประมูลงวดแรก 8,040 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินมาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ได้นั้น สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง สำนักงานฯ ไม่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และไม่มีการหารือเป็นการภายใน อีกทั้งไม่เคยมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ ผู้ชนะการประมูลยังมีสิทธิที่จะชำระเงินดังกล่าวภายใน 90 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 21 มี.ค. 2559
________________________________


ปฏิเสธทุกข่าว! กสทช.ย้ำยังไม่ถึงเดตไลน์จ่ายเงินประมูลคลื่น 900 MHz ยังไม่ต้องหารือกฤษฎีกา

สำนักงาน กสทช. ยืนยันไม่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และไม่มีการหารือกฤษฎีกาเรื่องการจัดประมูลใหม่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวผ่านสื่อมวลชน ว่าสำนักงาน กสทช. ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz หรือมีการหารือเป็นการภายใน รวมทั้งได้มีการหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประเด็นการจัดประมูลใหม่ กรณีที่บริษัทที่ชนะการประมูลไม่สามารถนำเงินค่าประมูลงวดแรก 8,040 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินมาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ได้นั้น สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง สำนักงานฯ ไม่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และไม่มีการหารือเป็นการภายใน อีกทั้งไม่เคยมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ ผู้ชนะการประมูลยังมีสิทธิที่จะชำระเงินดังกล่าวภายใน 90 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 21 มี.ค. 2559

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงานขอเรียนยืนยันว่าในประเด็นต่างๆ ที่ได้มีการนำเสนอข่าวออกไปนั้น ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทที่ชนะการประมูลทั้ง 2 บริษัทได้มาติดต่อกับสำนักงาน กสทช. ในการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องในการที่จะประกอบกิจการ อาทิ การติดต่อเพื่อประสานขั้นตอนการนำเข้าอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการ


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1454058895