So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559

03 มกราคม 2559 ICT มีมติเห็น วงเงินประมาณ 3,755 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ค้างอยู่สำหรับโครงการทำอินเตอร์เนตไว-ไฟเพื่อแท็บเลตโรงเรียน แต่ไม่ได้ทำ ซึ่งภายใต้งบประมาณดังกล่าวกระทรวงจะทำโครงการจำนวน 24 โครงการ

ประเด็นหลักนายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแผนงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล (DigitalThailand) ของกระทรวงไอซีที วงเงินประมาณ 3,755 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ค้างอยู่สำหรับโครงการทำอินเตอร์เนตไว-ไฟเพื่อแท็บเลตโรงเรียน แต่ไม่ได้ทำ ซึ่งภายใต้งบประมาณดังกล่าวกระทรวงจะทำโครงการจำนวน 24 โครงการ สอดรับกับแผนงานขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของกระทรวง 8 แผนงานประกอบด้วย
__________________________________________________________


นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแผนงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล (DigitalThailand) ของกระทรวงไอซีที วงเงินประมาณ 3,755 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ค้างอยู่สำหรับโครงการทำอินเตอร์เนตไว-ไฟเพื่อแท็บเลตโรงเรียน แต่ไม่ได้ทำ ซึ่งภายใต้งบประมาณดังกล่าวกระทรวงจะทำโครงการจำนวน 24 โครงการ สอดรับกับแผนงานขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของกระทรวง 8 แผนงานประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ได้แก่ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นการปรับรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยนำร่องดำเนินการจำนวน 600 แห่ง

แผนงานที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และโครงข่ายได้แก่ โครงการบริการอินเตอร์เนตสาธารณะสู่ชุมชน แผนงานที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ได้แก่ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)

แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจSME เช่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมให้เรียนรู้ และสามารถทำธุรกรรมองค์กรกับองค์กรหรือ B2B สร้างโอกาสใหม่ๆ และอื่นๆ

แผนงานที่ 5 การพัฒนาบริการดิจิทัลในภาครัฐ ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล แผนงานที่ 7 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้แก่ โครงการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต และสุดท้ายคือ แผนงานที่ 8 การสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลhttp://www.naewna.com/business/194617