So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

13 ธันวาคม 2558 (เกาะติดประมูล4G)กสทช. ชี้ ตามที่มีกระแสข่าวในลักษณะที่มีบริษัทผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตกลงร่วมมือกันที่จะให้บริษัทอื่นประกอบกิจการแทนภายหลังจากชนะการประมูล

ประเด็นหลักนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่มีกระแสข่าวในลักษณะที่มีบริษัทผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตกลงร่วมมือกันที่จะให้บริษัทอื่นประกอบกิจการแทนภายหลังจากชนะการประมูล

สำนักงาน กสทช. ขอประกาศให้ทราบว่าตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ผู้ที่ชนะการประมูลจะไม่สามารถนำคลื่นความถี่ไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการแทนได้ ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องนำคลื่นไปประกอบกิจการด้วยตัวเองเท่านั้น

____________________________________________________________กสทช. ลั่น! ห้ามผู้ชนะประมูล 4G เซ้งคลื่นต่อ


เลขาธิการ กสทช. เตือนผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ไม่สามารถนำคลื่นความถี่ให้ผู้อื่นประกอบกิจการแทนได้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่มีกระแสข่าวในลักษณะที่มีบริษัทผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตกลงร่วมมือกันที่จะให้บริษัทอื่นประกอบกิจการแทนภายหลังจากชนะการประมูล

สำนักงาน กสทช. ขอประกาศให้ทราบว่าตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ผู้ที่ชนะการประมูลจะไม่สามารถนำคลื่นความถี่ไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการแทนได้ ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องนำคลื่นไปประกอบกิจการด้วยตัวเองเท่านั้น

"สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่าจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์อันนำไปสู่การฮั้วประมูลเกิดขึ้น สำนักงานจะป้องกันไม่ให้เกิดการร่วมมือกันไม่ว่าในกรณีใด ๆ อันก่อให้เกิดการสมยอมราคาในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz โดยจะติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด" นายฐากรกล่าวhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1449821825