So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

31 มีนาคม 2558 สหภาพแรงงาน TOT ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ตามข้อบังคับ ซึ่งนอกจากวาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งก่อน รายงานผลการดำเนินงาน รับรองงบดุล ที่เป็นวาระปกติของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้แล้ว

ประเด็นหลัก
ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที (สรท.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ตามข้อบังคับ ซึ่งนอกจากวาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งก่อน รายงานผลการดำเนินงาน รับรองงบดุล ที่เป็นวาระปกติของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้แล้ว ยังมีการเสนอวาระให้ที่ประชุมลงมติให้จัดการเลือกตั้งกรรมการ สรท. โดยเร็ว หลังจากที่ศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนกรรมการ สรท. ไปเมื่อ 28 ธ.ค. 2555 และให้รักษาการกรรมการ สรท. เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 7 มี.ค. 2556 โดยนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี เป็นรักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที และในการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2556 เมื่อ 11 ธ.ค. 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ สรท. โดยเร็ว แต่ ณ ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการเลือกตั้ง

_____________________________________________________
สหภาพแรงงานทีโอที ประชุมใหญ่ประจำปี ลงมติเลือกกรรมการชุดใหม่ภายใน 90 วันผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที (สรท.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ตามข้อบังคับ ซึ่งนอกจากวาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งก่อน รายงานผลการดำเนินงาน รับรองงบดุล ที่เป็นวาระปกติของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้แล้ว ยังมีการเสนอวาระให้ที่ประชุมลงมติให้จัดการเลือกตั้งกรรมการ สรท. โดยเร็ว หลังจากที่ศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนกรรมการ สรท. ไปเมื่อ 28 ธ.ค. 2555 และให้รักษาการกรรมการ สรท. เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 7 มี.ค. 2556 โดยนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี เป็นรักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที และในการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2556 เมื่อ 11 ธ.ค. 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ สรท. โดยเร็ว แต่ ณ ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการเลือกตั้ง

สมาชิก สรท. ที่เข้าประชุมในครั้งนี้จึงได้มีการลงมติอีกครั้ง โดยสมาชิกที่เข้าประชุมกว่าครึ่งได้มีมติให้ สรท. จัดการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 31 มี.ค. นี้

สำหรับสมาชิก สรท. ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 มีสมาชิกทั้งหมด 13,537 คน ขณะที่มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ราว 300 – 400 คน


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427800576