So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

13 กุมภาพันธ์ 2558 กสทช. เตรียมดัน เรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน และการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนในการใช้งานอินเตอร์เนตแบบ WiFi เป็นวาระแห่งชาตินั้น คาดว่าจะเสนอได้ในเร็วๆ นี้

ประเด็นหลัก


มีรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า เรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน และการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนในการใช้งานอินเตอร์เนตแบบ WiFi เป็นวาระแห่งชาตินั้น คาดว่าจะเสนอได้ในเร็วๆ นี้


_____________________________________________________


มีรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า เรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน และการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนในการใช้งานอินเตอร์เนตแบบ WiFi เป็นวาระแห่งชาตินั้น คาดว่าจะเสนอได้ในเร็วๆ นี้

ก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช. ก็มีการออกประกาศเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า ลงวันที่ 21 ม.ค. 2558 ซึ่งสาระสำคัญของประกาศคือการกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการ หรือลงทะเบียนซิมภายในวันที่ 31 ก.ค. 2558 หากกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ลงทะเบียนซิมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการระงับบริการได้ทันที ล่าสุดมีการเตรียมข้อเสนอดังกล่าวเข้าที่ประชุม ครม. โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบให้นำเสนอเข้า ครม. เพื่อพิจารณาแล้ว

ส่วน Free WiFi นั้นขั้นตอนการลงทะเบียนจะเป็นไปในลักษณะ Single Sign On คือเป็นการลงทะเบียนแสดงตัวตนเพื่อขอใช้งานเพียงครั้งเดียว โดยผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรประชาชน แจ้งหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการลงทะเบียนด้วยhttp://www.naewna.com/business/144177